Yönerge

 TIP FAKÜLTESİ KLİNİK SİMÜLASYON EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu yönergenin amacı ve kapsamı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, eğitim ve öğretim faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Rize Valiliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul Esaslar Hakkında Protokol ile Klinik Simülasyon Merkezlerine yönelik uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - Bu yönergede geçen;
a) Dekan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Dekanlık: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Etik Kurul: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından oluşturulan Etik Kurullarını,
d) Eğitim Programı: RSİM’de verilen derslerin programını,
e) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini,
f) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından RSİM veya diğer birimlerde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri,
g) Harcama Yetkilisi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
ğ) KEP: Kurumsal Eğitim Programını,
h) Koordinatörlük: Koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşan kurulu,
ı) Koordinatör: Bu yönergenin yedinci maddesinde belirlenen kişiyi,
i) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
j) RSİM: Klinik Simülasyon Eğitim Merkezini,
k) UÇEP: Ulusal Çekirdek Eğitim Programını,
l) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
m) Yönetim Kurulu: RSİM”in Yönetim Kurulunu, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
RSİM'in Amacı ve Faaliyetleri
RSİM”in amacı
MADDE 4 - RSİM”in amacı;
a) Başta üniversitemiz olmak üzere sağlık alanında faaliyette bulunan, bu alanda eğitim talep eden tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim vermek,
b) Simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle üniversitelerin ve Sağlık Bakanlığının tüm kamu kurum ve kuruluşlarla, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
RSİM”in faaliyetleri
MADDE 5 - RSİM”in başlıca faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlık bilimleri alanında medikal simülasyon modaliteleri kullanılarak mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları açmak,
b) Tıpta uzmanlık dernekleri ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik medikal simülasyon programları ve özellikle cerrahi branşlarda mezuniyet sonrası eğitimleri düzenlemek,
c) Tüm sağlık çalışanları için her uzmanlık alanında mezuniyet sonrası eğitim programları hazırlamak,
ç) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine programları dâhilinde ve talep edildiği takdirde kısmi ve tam görev simülatörleri yardımıyla katkıda bulunmak,
d) Modelleme ve simülasyon konusunda gerekli laboratuvar birimleri kurmak ve geliştirmek,
e) Bölge ve il genelinde sağlık hizmetlerine yönelik ilk yardım kursları başta olmak üzere multidisipliner ve interdisipliner eğitimler vermek,
f) Üniversite bünyesinde modelleme ve simülasyon konusunda yapılan araştırmaları desteklemek, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,
g) Ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve koordinasyon halinde çalışmak ve yapılacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak,
ğ) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
h) Rektörlük tarafından önerilen ve/veya RSİM Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,
ı) Düzenleyici ve karar vericilere bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor sunmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RSİM”in Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
RSİM”in organları
MADDE 6 - RSİM”in organları şunlardır:
a) Koordinatörlük,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Etik Kurul.
 
Koordinatörlük
MADDE 7 - Koordinatörlük, koordinatör ve koordinatör yardımcılarından oluşur. Dekan aynı zamanda koordinatör olarak görev yapar. Koordinatör, kendisine yardımcı olmak üzere yeteri kadar personeli koordinatör yardımcısı olarak görevlendirir. Koordinatör, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Koordinatörün görevleri
MADDE 8 - Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) RSİM”i temsil etmek,
b) RSİM”in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Toplantıların gündemini hazırlamak,
ç) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve/veya kişilerle iş birliği yaparak amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu; Koordinatörrün başkanlığında, Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör tarafından seçilecek üyelerden olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.
(2)Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3)Yönetim Kurulu bir akademik yılda en az dört kere ve salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Koordinatör'ün çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) RSİM'in çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, organizasyon yapısını oluşturmak,
b) RSİM”in yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) RSİM'in çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak,
d) RSİM”in uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) RSİM”in çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
 
Danışma kurulunun oluşturulması ve görevleri
MADDE 11 - (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Koordinatör tarafından iki yıllığına seçilen en az on bir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Kurul Koordinatör'ün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Gerektiğinde kuruldan yazılı görüş de alınabilir.
(2)Danışma Kurulu üyeleri RSİM'in faaliyet alanlarında deneyimli olan üniversitenin/diğer üniversitelerin akademik personeli ile diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından önerilir.
(3)Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kurulu'na bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda görüş bildirmektir.
 
Bilimsel faaliyetler ve etik
MADDE 12 -RSİM”in bilimsel faaliyetleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından oluşturulan Etik Kurullarının onayı alınarak yapılır.

RSİM Personeli
MADDE 13 - (1) RSİM, en az bir idari personel, bir hemşire, bir teknik personel ve iki temizlik personelinden oluşur. RSİM'in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Rize Valiliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul Esaslar Hakkında Protokol uyarınca karşılanır.
(2)Çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları bulundukları kadro gereğince ve RSİM'deki işin niteliği göz önünde bulundurularak belirlenir. Personel çalışma saat ve koşulları Koordinatör tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ile İlgili Esaslar
Eğitim planlamaları ve dış eğitim duyuruları
MADDE 14 - (1) İlgili akademik birimler tarafından UÇEP ve KEP rehberliğinde hazırlanan eğitim programları Danışma ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Uygun görülen eğitim programları için RSİM tarafından akademik takvim hazırlanır.
(2)Yaz okulları, bölgesel toplantılar, farklı klinik branşlarda eğitim programları gibi diğer ulusal veya uluslararası dış eğitim faaliyetleri RSİM tarafından planlanır.
(3)Dış eğitim duyuruları Rektörlük aracılığı ile ilgili kurumlara yapılır, Türkçe ve İngilizce olarak web sayfalarında yer alır.
Eğiticilerin görevlendirilmesi
MADDE 15 - RSİM'de planlanan eğitimleri overmek üzere eğitici görevlendirmelerinde, öncelikle simülasyona dayalı eğitici eğitimi almış olan öğretim üyeleri dikkate alınır. Ayrıca branşları göz önünde bulundurulmak suretiyle diğer öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Görevlendirmeler Koordinatör tarafından yapılır. Dış kurumlardan eğitici, tercüman gerekmesi halinde davet ve duyuru Dekanlık aracılığı ile yapılır. Bu halde resmi yazışmalar Rektörlük tarafından yürütülür.
Katılım belgesinin verilmesi
MADDE 16 - RSİM eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilir. Bu belgeler, üniversitenin kurumsal kimliğine uygun şekilde yapılır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Çalışma ve Ar & Ge Faaliyetleri
Bilimsel çalışma ve AR&GE faaliyetleri
MADDE 17 - (1) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TÜBİTAK vs. projeler için ilgili esaslar uygulanır. RSİM olarak düzenlenmesi planlanan çalıştay, sempozyum ve kongre gibi faaliyetler için Dekanlık aracılığıyla Rektörlükten onay alınır. Multidisipliner bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetleri için Dekanlık bilgilendirilir ve Tıp Fakültesi etik kurul onayı alınarak çalışmalar yürütülür.
 
ALTINCI BÖLÜM
Gelirler, Giderler ve Kaynak Aktarımı
Gelirler, giderler ve kaynak aktarımı
MADDE 18 - (1) RSİM'de yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirler Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütçesine gelir olarak kaydedilir. Yine bu faaliyetlerden kaynaklanan giderler Döner Sermaye bütçesinden karşılanır. Döner Sermaye bütçesinin harcama yetkilisi Rektör olup bu yetkisini Koordinatör'e devredebilir.
(2)RSİM'den faydalanacak Üniversitemiz öğretim elemanlarına ve öğrencilerine verilecek hizmetlerden dolayı oluşacak giderler öncelikle Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerin yetersiz olması durumunda bu giderler Fakülte bütçesinden karşılanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Arşiv, Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Güvenliği
Kayıt, Arşiv, Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Güvenliği
MADDE 19 -
(1) Her türlü ses, görüntü ve diğer tüm kayıtlar kişilerin izni olmadıkça üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Kişisel Verilerin Güvenliği (General Data Protection Regulation GDPR 2018) kapsamında eğitici ve katılımcılarla bu durum paylaşılır. Kişisel verilerin paylaşılabilmesi için ilgililerden yazılı onay alınır. Ayrıca simülasyon eğitimi yazılım ve yönetim programına ait kayıtlar lisansa sahip firma tarafından her gün yedeklenir. Bunun dışında RSİM deki her türlü dijital veri ve diğer dosyalar en az on yıl süre ile saklanır.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kalite ve Akreditasyon Süreçlerine İlişkin Faaliyetler
Kalite ve akreditasyon süreçlerine ilişkin faaliyetler
MADDE 20- RSİM kalite ve akreditasyon çalışmaları Tıp Fakültesi birim kalite faaliyetleri ve bağımsız akreditasyon kuruluşlarının standartlarını karşılayacak şekilde yürütülür.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
RSİMi Tanıtıcı Materyaller ve Destek ile İlgili Diğer Hususlar
RSİM’i tanıtıcı materyaller ve destek ile ilgili diğer hususlar
MADDE 21 - RSİM tanıtıcı broşür, video görüntüleri, web sitesi tasarımı gibi çalışmalar RSİM yönetim kurulunun önerisi, Rektörlüğün izni ve onayı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Basın-Yayın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılır. RSİM rutin işleyişinde arıza onarım, bakım, kalibrasyon gibi gerekliliklerde her türlü teknik destek Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rektörlüğün ilgili (birimlerinden, eğitim-öğretim (faaliyetlerinde ( kullanılacak malzeme/aletlerin steril edilmesi gibi durumlarda sterilizasyon ünitesinden, kirli örtülerin yıkanması ve dikilmesi gibi ihtiyaç durumlarında hastane çamaşırhanesinden ve terzihanesinden destek alınabilir ve iş dahilinde diğer ilgili birimlerden taleplerde bulunulabilir.
 
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük ,
MADDE 23 - Bu yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme ,
MADDE 24 - Bu yönergenin hükümlerini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.